Tjek af olietanke og tanktømning

Har du mistanke om at din olietank er utæt, eller står du overfor salg af din ejendom, kan vi hurtigt og nemt undersøge, om der er sket forurening af den omkringliggende jord. Hvis den nye ejer, på et senere tidspunkt konstaterer en forurening ved tanken, er der risiko for, at tidligere ejer kan gøres ansvarlig for forureningen. Du vil i denne situation, være væsentlig bedre stillet som sælger, hvis du kan dokumentere, at der ikke var forurenet ved tanken, da ejendommen blev solgt. Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport, borejournaler, samt en skitsetegning.

Ønskes en tank tømt, renset og sløjfet for restindhold, samarbejder vi med landets førende tanktømningsfirma AA-Service og transport.
• Læs mere om AA-Service og Transport her: www.aaservice.dk
• Læs mere om lovgivningen omkring tanke her: www.retsinformation.dk
AMS kan være behjælpelig med at lave et tjek af din olietank. Ring for en uforpligtende snak.

 

Forureningsundersøgelse grundet olietank
En undersøgelse af forurening fra olietank vil typisk omfatte 2 boringer – en ved hver ende af tanken. Boringerne udføres med et manuelt håndbor. Ved nedgravede tanke bores typisk 2,5-3 m ned, mens det ved overjordiske tanke typisk bores 1,5 m under terræn.

I hver boring udtages jordprøver af de øvre 0,2 m, og derudover for hver 0,5 m i lufttætte poser. Efter henstand i stuetemperatur i ca. 24 timer måles posernes indhold af flygtige stoffer, herunder oliekomponenter, med en PID-måler. På baggrund af disse målinger sendes en jordprøve fra hver boring til kemisk analyse for olie.